Nárok na odpočet daně

Příjemci zdanitelného plnění vzniká nárok na odpočet daně okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat. Nárok na odpočet je stanoven v § 72 zákona o DPH a následujících. Pro případ zdanění je podmínka uplatnění nároku na odpočet uvedena v § 73 odst. 1a) zákona o DPH, v případě přenesení daňové povinnosti dle § 73 odst. 1b) – povinnost odvést daň.