Povinnosti poskytovatele plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

Vystavit daňový doklad a to do 15 dnů (dle § 26 zákona o DPH) se všemi náležitostmi dle § 28 odst. 2 zákona o DPH, s výjimkou výše daně. Na daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vést evidenci o plnění poskytnutých v režimu přenesení daňové povinnosti a výpis z této evidence předložit správci daně elektronicky formou datové zprávy.

Vykázat poskytnutí těchto plnění v daňovém přiznání (řádek 25).