Informace GFŘ

Generální finanční ředitelství zveřejnilo pokyn č. D - 9 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně a informaci ve věci lhůty pro podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob podle § 38m zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.